Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 3.4.2018
  • 13.8.2018
  • 29.10.2018

Hakuohjeet

Kuvaus

Tieto- ja tietoliikenneala vastaa yhteiskunnan toimintoja tukevien tieto- ja tietoliikennejärjestelmien rakentamisesta, ylläpidosta ja niiden laadukkaasta toiminnasta. Alan innovaatiot valtaavat yhä uusia alueita, kuten yhä useammat kodin ja teollisuuden toiminnot automatisoituvat ja tulevat etähallittaviksi. Eri palvelualoille suunnatut sovellukset vaikuttavat kaikkien kansalaisten elämään ja sen laatuun. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto antaa tarvittavan perusosaamisen tieto- ja tietoliikennealan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin.

Sisältö

Koulutuksessa valitaan yksi osaamisala seuraavista
- elektroniikka-asentaja
- ICT-asentaja

Koulutus sisältää pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat.
Opiskelu sisältää tietoteknisten laitteiden rakenteeseen ja toimintaan perehtymistä, ja se jakaantuu kolmeen pääalueeseen: elektroniikka, tietokonetekniikka ja tietoliikennetekniikka. Opiskelija saa koulutuksessa elektroniikan perustaidot sisältäen sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnin. Koulutus antaa myös tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksiin tarvittavat perustiedot ja -taidot. Lisäksi opiskelija saa perusvalmiudet elektronisten laitteiden asennukseen, kunnossapitoon ja huoltoon.

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.8.2018 mennessä. Muutokset tutkintorakenteessa ja sisällöissä mahdollisia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Tavoitteet

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto antaa tutkinnonsuorittajalle tarvittavan perusosaamisen tieto- ja tietoliikennealan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Tämä tarkoittaa että, alan ammattilaisen on osattava käsitellä laitteita ja komponentteja ESD- suojausvaatimukset huomioiden. Alan laitteistot ovat pääasiallisesti sähkötoimisia joten alan ammattilaiselle on välttämätöntä työ-, sähkö-, ja sähkötyöturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen. Tämän päivän laitteistot ovat pääasiassa prosessori ohjattuja joten alan ammattilaisen on ymmärrettävä tällaisten järjestelmien toimintaa ja osattava niiden ohjelmointi. Hänen on myös ymmärrettävä tietojenkäsittelyyn liittyvän salassapitomääräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet. Laitesukupolvien nopea uudistuminen vaatii myös käytöstä poistuvan laitesukupolven kierrätykseen liittyvää osaamista.

Tieto- ja tietoliikennealan laitteet ja niiden toiminnot kehittyvät nopeasti. Tämä vaatii alalla työskenteleviltä jatkuvaa uusien tietojen ja taitojen opiskelua. Alan nopea globalisoituminen edellyttää teknologiaan liittyvän osaamisen kehittämisen lisäksi myös kielitaidon kehittämistä. Alan ammattikieli on englanti ja lähes kaikki, myös Suomessa tuotettujen laitteiden ja palveluiden dokumentointi, ovat englanninkielisiä.

Toteutus

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työpaikoilla tapahtuvana oppimisena.

Uramahdollisuudet

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon suorittanut tekee tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä toimien työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräysten sekä salassapitomääräysten mukaisesti.

Tutkinnon suorittanut elektroniikka-asentaja tekee elektroniikkatuotannon testauksia, korjauksia ja käyttöönottotöitä tai elektroniikka-alan sovelluksiin liittyviä huoltotöitä, asennuksia ja asiakaspalvelua.

ICT-asentaja tekee tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksen ja käyttöönoton. Keskeisiä osaamisaloja ovat asuntojen ja liikekiinteistöjen tietoliikenne- ja tietokonelaitteet sekä niiden asennukset käyttäjän vaatimusten mukaisesti.
Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Hakuaika

26.10.2017 - 31.12.2018

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja
Raimo Mäkelä | 044 7704 295 | raimo.makela@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén | 044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/