Syksyn 2020 opetuksen järjestäminen Salon seudun ammattiopistossa

Oppilaitoksen tavoitteena on varmistaa opiskelijoidensa opintojen eteneminen tehokkaasti ja turvallisesti koronaviruksen leviämisestä huolimatta. Seuraamme Koronaan liittyviä ohjeita ja päivitämme omia ohjeitamme.

Opetushenkilöstölle, opiskelijoille ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajille tapahtuva tarkempi tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta.

Turvallisen opiskelun mahdollistamiseksi jokaisen oppilaitosyhteisön jäsenen tulee toimia vastuullisesti ja noudattaa annettuja ohjeita.  Se tarkoittaa myös, että oppilaitokseen tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä  käsi- ja yskimishygieniasta  (thl.fi). Kaikessa toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä.

Sairaana tai oireisena ei tulla oppilaitokseen

Mikäli opiskelijalla on oireita tai on sairas, tulee ottaa puhelimitse yhteyttä oppilaitoksen terveydenhoitajaan, joka antaa tarkemmat toimenpideohjeet esimerkiksi koronatestiin hakeutumiseksi.  Oman alan terveydenhoitajan yhteystiedot ovat opiskeluoppaassa opiskeluopas.sskky.fi.

Opetusjärjestelyt

Opetus toteutetaan työjärjestysten mukaisesti. Käytännön harjoittelu työsaleissa toteutetaan normaalisti huomioiden hygieniaohjeet. Teoriaopetusta toteutetaan lähiopetuksena, mutta ryhmäkokoa voidaan pienentää niin, että osa opiskelijoista osallistuu opetukseen etäyhteyksien kautta. Opettaja arvioi, kenellä opiskelijalla on opiskeluvalmiudet ja mahdollisuus etäopiskeluun (käytössä oma tietokone).  Osittaisella etäopiskelulla pystytään rajoittamaan henkilömäärää samanaikaisesti samoissa tiloissa.

Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista järjestetään opiskelijan HOKSin mukaisesti huomioiden kuitenkin työpaikkakohtaiset ohjeet ja mahdollisuudet ottaa opiskelijoita vastaan.

Omaan opiskeluun liittyvistä opetusjärjestelyistä opiskelija saa tarkempaa ohjeistusta työjärjestykseen merkityltä opettajalta tai omalta vastuuopettajalta.

Tavoitteena on, että opiskelijoiden opinnot edistyvät HOKSin mukaisesti ja tutkintosuoritukset pystytään turvaamaan. Korona-tilanne voi kuitenkin syksyn aikana vaikuttaa siihen, että opetusjärjestelyihin voi tulla nopeasti muutoksia.

Hygienian tehostaminen

Jokainen vastaa omalta osaltaan hygienian tehostamisesta osana ennaltaehkäisevää toimintaa. Käsien pesua toteutetaan tehostetusti; oppilaitokseen tullessa, ruokailun yhteydessä, ulkoa sisälle tullessa ja oppilaitoksesta lähtiessä. Ulko-ovien läheisyyteen ja opetustiloihin on järjestetty käsihuuhdepisteet. Ruokaloissa on käsihuuhteen lisäksi käsienpesupiste. Noudata thl:n ohjeita.

Tietokoneiden näppäimistöt, koneet ja laitteet puhdistetaan käytön jälkeen opettajien antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli opiskelijalla on mahdollisuus käyttää omaa tietokonetta, suositellaan sen käyttöä ja vähennetään näin yhteiskäytössä olevia tietokoneita.

Turvavälien pitäminen

Turvavälien pitämisellä ennaltaehkäistään koronan leviämistä. Jokainen huolehtii suosituksen mukaisen vähintään 1 metrin turvavälin pitämisestä eri tilanteissa.  

Luokkatiloissa ja työsaleissa opettajan ohjeistuksella pyritään säilyttämään turvaetäisyydet niin hyvin kuin se on mahdollista.

Erityisesti käytävillä ja yhteisissä aulatiloissa tai jonotettaessa on huolehdittava turvaväleistä. Turhaa liikkumista oman koulutusalan tilojen ulkopuolelle on syytä välttää. Oleskelua tauko- ja aulatiloissa on hyvä välttää, ja näissä tiloissa tulee muistaa käsihuuhteen käyttö. 

Suo­ja­va­rus­tei­den käyttö

Omien suojamaskien ja suojakäsineiden käyttäminen on sallittua.   

Niissä tilanteissa, joissa riskinä on turvavälin puuttuminen, suositellaan käytettäväksi kasvomaskia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä tapahtuvat koulumatkat ja oppilaitoksessa isompien ryhmien luennot ja harjoitustilanteet. Työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa noudatetaan työpaikkojen ohjeita.

Opiskelijat hankkivat kasvomaskit pääsääntöisesti itse. Opetustilanteissa, joihin kuuluu pedagogisista syistä hengityssuojaimen tai kasvomaskin käyttö, oppilaitos antaa ne opiskelijoille.

Kasvomaskien tavoitteena on välttää mahdollisten virusten siirtyminen sen käyttäjältä ympäröivään ilmaan. Ohjeita maskien käyttöön löytyy Työterveyslaitoksen sivulta

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riskiryhmään kuuluvat opiskelijat, jotka haluavat tilanteensa tulevan huomioiduksi opetusjärjestelyissä, ottavat yhteyttä terveydenhoitajaan. Terveydenhoitaja antaa riskiryhmään kuuluville tarkemmat ohjeet suojautumiseen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä koulutusalajohtajaan opetuksen järjestämiseksi.  

Ruokailu  

Opiskelijoiden ruokailu tapahtuu työjärjestyksen mukaisesti porrastettuna. Oppituntien välissä on tunnin ruokailutauko, joten se antaa mahdollisuuden välttää ruuhkan aikana ruokailuun menemisen. Myös ruokailussa pidetään huolta turvaväleistä ja käsihygieniasta.

Kahviloissa ja ruokaloissa suositellaan korttimaksua.    

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on tehostettu THL:n ohjeiden mukaiseksi https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen.

Kaikkien käyttäjien tulee pyyhkiä yhteiskäyttöiset välineet esim. tietokoneiden näppäimistöt ennen ja jälkeen käytön. Opetustiloissa on puhdistusvälineitä tätä varten.

Ulkomailta saapuville

Ulkomaille tapahtuvaa matkustamista suositellaan vältettävän. Matkustamiseen liittyen on hyvä selvittää ajantasaiset viranomaisohjeet paluuseen liittyvien karateenimääräysten osalta. Viranomaisohjeita on noudatettava. Omaehtoisen ja pakollisen karanteenin osalta opiskelija ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostilla vastuuopettajalle poissaolostaan. Karanteenin ajaksi opiskelijalle pyritään järjestämään etäopiskeluun tai itsenäiseen opiskeluun opetusmateriaali. Mikäli tämä ei ole mahdollista, poissaolo kirjataan sairauspoissaoloksi.

Ajantasaiset viranomaistiedot voit tarkistaa näistä osoitteista: 

Rajavartiolaitoksen ohje maahantulijoille matkustamista koskien  (rajavartiolatios.fi)

Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset (valtioneuvosto.fi)

Tapahtumat ja vierailut

Voimme järjestää tapahtumia ja vierailuja huomioiden kansallisten ohjeiden osallistujamäärät.  Tapahtuman järjestelyissä huomioidaan hygieniaohjeet ja turvavälien edellyttämä väljyys.

Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kansainväliset vaihdot

Erasmus- ja liikkuvuusjaksoja ei voi parhaillaan aloittaa missään maassa. KV-koordinaattori päivittää ohjeita tilanteen muuttuessa.

Voimassaolo

Annetut ohjeet ovat voimassa toistaiseksi, ja niitä päivitetään tarvittaessa. Erityisjärjestelyt puretaan heti, kun se on turvallista, ja samalla toimintaohjeet päivitetään.