Terveydentilavaatimukset


Opiskelupaikkaa valitessasi sinun tulee ottaa huomioon mahdolliset terveydelliset asiat, jotka rajoittavan ammatinvalintaa. Joihinkin tutkintoihin on hakijalle määritelty erityiset terveydentilavaatimukset. Tutustu yksityiskohtaisiin terveydentilavaatimuksiin tutkintokohtaisista haku- ja valintakriteereistä.

Yleiset terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kasvatusalan, maarakennuksen sekä logistiikan tutkintoihin

Sora-lainsäädännön (soveltumattomuuden ratkaisuja) mukaan hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos

1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa

2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen

3) opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen terveyteen liittyvän tiedon, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi.

Katso Sora-lainsäädännön viimeisimmät muutokset (pdf)

Pyydettäessä esitettävät todistukset

Opiskelijaksi pyrkivän tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Koulutuksen järjestäjä voi koulutusalasta riippumatta velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Rikosrekisteriotteen esittämistä edellytetään sosiaali- ja terveysalan sekä opetus- ja kasvatusalan perus- ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijalta, jos hän opinnoissaan työskentelee alaikäisten kanssa. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita.