Oikeus osallistua

 


Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo

Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen hankkeen aloittamisesta, sekä toteuttamiseen liittyvistä työnjaoista ja vastuista

 

Salon seudun koulutuskuntayhtymän (SSKKY) strategisia tavoitteita ovat yhteisöllisyyden vahvistaminen, opiskelijoiden osallisuuden lisääminen ja uuden suunnitteluun osallistuminen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa jatkuva haku, yksilölliset opintojen aloitusajankohdat ja henkilökohtaistaminen lisäävät opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja. SSKKY:n toiminnassa on panostettu turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen, jonka tavoitteena on turvallinen opiskelu- ja työympäristö.

 

Tavoitteet

Painopiste 2.3: Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen

Tavoitteena on varmistaa, että opiskelijat kiinnittyvät oppilaitosyhteisöön ja opintoihin heti opintojen alusta alkaen. Yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunteen vahvistuminen opintojen eri vaiheissa olevien opiskelijoiden kesken, eri oppimisympäristöissä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen.

Lisätä ammattiopiston ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä sekä tuoda palvelut helposti opiskelijan saavutettaviksi.

 

Painopiste 2.4: Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Tavoitteena on kehittää toimintaa eri oppimisympäristöissä niin, että opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuudentunne lisääntyvät. Varmistaa, että opiskelijat ja henkilöstö tietävät, miten toimia poikkeustilanteissa. Ammattiopistossa on ajan tasalla oleva turvallisuussuunnitelma. Tavoitteena on varmistaa, että opiskelijat ja henkilöstö tuntevat suunnitelman sisällön ja osaavat toimia suunnitelman mukaisesti.

 

Toimenpiteet

Painopiste 2.3:

 

Suunnitellaan ja pilotoidaan Vahva aloitus-toimintamalli, jossa toteutetaan erilaisia alauttamiseen liittyviä toimenpiteitä moniammatillisesti. Jatkavat opiskelijat ovat mukana aloittavien opiskelijoiden alauttamisessa, vertaiset ohjaa. Opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin varsinkin lukuvuoden aikana. Opiskelijoiden vuorovaikutuksen lisääminen. Kehitetään ja pilotoidaan yhteisöllisyyttä vahvistavia toimintamalleja etäopintoihin. Ohjausta toteuttaville tai yhteisöllisyyttä vahvistaviin tapahtumiin/projekteihin osallistuville opiskelijoille osaamispisteitä, Opiskelijatoimintaan osallistuminen-valinnainen osa-alue. Opinnot organisoidaan uudella tavalla Yhteiskuntapajassa. Järjestetään opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutusta.

 

Perehdytään aiemmissa hankkeissa kehitettyihin oppilaitosten ja nuorisopalvelujen välisiin yhteistyö-malleihin ja suunnitellaan paikallisesti toimiva malli yhteistyölle, jossa tarjotaan nuorisopalveluille mahdollisuus toimia oppilaitoksessa nykyistä enemmän ja näkyvämmin.

Suunnitellaan ja kokeillaan yhteistyössä toteutettuja ryhmämuotoisia toimintoja, esimerkiksi teema-ryhmät. Selvitetään nuorisopalvelujen mahdollisuudet etäohjaukseen, mikäli etäopintojen käyttö lisääntyy. Suunnitellaan ja toteutetaan nuorisopalvelujen/nuorten työpajan ja koulutusalojen välisiä yhteisiä projekteja.

 

Painopiste 2.4

 

Opiskelijoiden perehdyttäminen turvallisuuskäytäntöihin osana Vahva aloitus-toimintamallia ja alauttamista. Otetaan laajempaan käyttöön opiskelijoiden laatimat koulutusalan/ryhmän säännöt ehkäisemään kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä. Korostetaan nettikiusaamisen ehkäisyä.

Varmistetaan, että turvallisuuskävelyt ja oppimisympäristöön tutustuminen liittyvät Vahva aloitus –toimintamalliin kaikilla koulutusaloilla. Vastuuopettajan ja tutor-opiskelijoiden opastuksella oppimisympäristöt tutuksi. Huomioidaan jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat. Selvitetään, onko mahdollista tuottaa Digikartta oppilaitoksen tiloista, joka toimii mobiililaitteella. Ammattiopistossa on otettu käyttöön Secapp-hälytysjärjestelmä. Varmistetaan perehdyttämällä, että henkilöstö osaa toimia poikkeustilanteissa oikein ja huolehtia opiskelijoiden turvallisuudesta.

Perehdytetään henkilöstö SSKKY:n turvallisuussuunnitelmaan ja sovitaan, miten suunnitelman sisältö avataan opiskelijoille. Perehdytetään opiskelijat SSKKY:n turvallisuussuunnitelmaan niin, että opiskelijat tietävät, miten toimi-taan eri tilanteissa?

Tuotetaan opiskelijoiden suunnittelema digitaalinen työturvallisuuspeli aiempien hankkeiden kokemusten pohjalta.

Toteutusaika

1.1.2021–30.6.2022

 

Rahoittaja

Opetushallitus

 

Koordinointi

Turun kaupungin sivistystoimiala

 

Lisätietoja

Projektisuunnittelija

Jari Rontu | 044 7704 635 | jari.rontu@sskky.fi