Popupcollege


Ketterästi kokeillen

Mikä on PopUpCollege?

PopUpCollege on innovatiivinen ja työelämälähtöinen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristö, joka toimii ennakkoon sovitun mittaisissa jaksoissa oppilaitosten ulkopuolella liike-elämän keskeltä hankituissa tiloissa tai muissa yhteisöllisissä tiloissa.

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti oppimisympäristössä törmäytetään eri osaamisaloilta tulevat opiskelijat verkostoitumaan ja tekemään itse hankkimiaan projekteja ympäröivän elinkeinoelämän tarpeisiin.

Oppiminen tapahtuu projekteja tekemällä ja oppimista ohjataan tiimi- ja projektioppimisen pedagogisia menetelmiä soveltaen. Opiskelijatiimejä ohjaavat opettajat, jotka toimivat valmentajina ja osallistuvat itsekin samanaikaisesti oman osaamisensa kehittämiseen.

Tavoitteet

 • kehittää ammatilliseen koulutukseen uusi tiimioppimisen ja yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii määräajoin oppilaitosten ulkopuolella.
 • kehittää oppilaitosten pedagogisia käytänteitä kohti yrittäjämäistä toiminnallista tekemistä ja tiimioppimista. Uusi opettajuus määrittyy valmentajuudeksi ja kollegiaaliseksi yhteistyöksi.
 • hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia PopUpCollege –kokeiluissa.

Toteuttajat

Business College Helsinki (koordinoija), Stadin ammattiopisto, Salon seudun ammattiopisto

Toimenpiteet Salon seudun ammattiopistossa

 • Toteutetaan kaksi noin kahden kuukauden mittaista PopUpCollege-kokeilua liike-elämän keskeltä hankitussa tilassa.
 • Kuhunkin toteutukseen otetaan mukaan n. 20-40 opiskelijaa. Opiskelijat voivat olla eri osaamisaloilta ja eri tutkintojen suorittajia, sekä nuoria että aikuisia.
 • Oppimistavoitteet saavutetaan ympäröiviltä yrityksiltä hankituilla projektitöillä. Opiskelijatiimit vastaavat itsenäisesti projekteista. Tavoitteena on tutkinnon osien suorittaminen yksilöllisten oppimistavoitteiden mukaisesti.
 • Kummassakin kokeilussa opettajat toimivat työpareina valmentaen ja ohjaten opiskelijatiimien toimintaa.
 • PopUpCollege-työskentelyyn osallistuu oppilaitoksesta kaksi Tiimiakatemian asiantuntijaa, jotka ohjaavat valmentajia tiimioppimisen pedagogiikkaan ja työkalujen käyttöön.

Tulokset

 • Mallinnetaan ammatilliseen koulutukseen soveltuva, monistettavissa oleva toimintamalli tiimioppimisen ja yrittäjyyden oppimisympäristöstä, joka toimii oppilaitosten ulkopuolella liike-elämän keskellä ja soveltuu useille ammattialoille.
 • Eri ammattialojen opettajat pätevöityvät tiimivalmentajan rooliin ja tiimioppimisen pedagogiikkaan.
 • Opettajien sparrausta tiimivalmentamiseen on kokeiltu digitaalisia keinoja hyödyntäen.
 • Opiskelijat hankkivat osaamista aitojen työelämäprojektien kautta ja kuvaavat oman kasvutarinansa digitaalisesti.
 • Kokeilun kautta saatuja tuloksia ja osaamista jaetaan koko hankkeen ajan alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti.
 • PopUpCollege-toimintaa voi seurata sivulla https://www.popupcollege.fi/

Kesto

1.1.2018 – 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus, 75%

Lisätiedot

Hanna-Riikka Ahtiala | 044 7704 239 | hanna-riikka.ahtiala@sskky.fi

Popup College
Opetushallitus