Päätöksen teko


Valtuusto

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymän valtuuston kokouksessa. Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuustossa on 20 jäsentä. Valtuuston toiminnasta säädetään valtuuston työjärjestyksessä.

Hallitus

Hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallituksessa on 9 jäsentä. Hallituksen ja viranhaltijoiden toimivallasta on säädetty valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Salon seudun koulutuskuntayhtymän sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta säädetään tarkemmin tarkastussäännössä.

Jaostot ja neuvottelukunta

Kuntayhtymässä toimii alakohtaisia jaostoja, joihin kuntayhtymän johtaja kutsuu tarpeellisen määrän jäseniä. Kukin jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kuntayhtymän johtaja muodostaa jaostojen puheenjohtajista ja johtoryhmästä neuvottelukunnan, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Jaostojen ja neuvottelukunnan toimikausi on valtuuston toimikausi.

Jaostojen ja neuvottelukunnan tehtävänä on

  • Edistää koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja työelämäkytkentää.
  • Arvioida alakohtaista koulutustarvetta.
  • Antaa pyydettäessä lausuntoja alakohtaisesta koulutustarpeesta opetussuunnitelmista, investointisuunnitelmista, näyttöperusteisen koulutuksen näyttöjen järjestämissuunnitelmista,näyttösuunnitelmista ja muista koulutuksen kehittämiseen liittyvistä olennaisista asioista.

Monijäseninen toimielin

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan Hall. 17/20107 168§ perustanut hallintosäännön 3 §:n mukaisesti monijäsenisen toimielimen hoitamaan lakisääteisiä kurinpidollisia tehtäviä opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen, määräaikaiseen erottamiseen sekä opiskeluoikeudesta pidättämiseen liittyen. Toimielimen toimintakausi on 1.1.2018 - 31.12.2020.