Rekisteriselosteet


Tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet

Julkisuuslain ja -asetuksen (laki 621/1999 18 § ja asetus 1030/1999 8 §) mukaan viranomaisen tulee laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin julkisuuslain 24 §:n tai muun lain säännöksiä.

Henkilötietolain (523/1999 10 §) mukaan rekisterinpitäjän on laadittava ylläpitämistään henkilörekistereistä rekisteriselosteet, joista ilmenee rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Molemmat selostetyypit on pidettävä yleisön saatavilla, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.

Tarkastuspyyntö rekisteritiedoista lähetetään hallintosihteerille sähköpostiosoitteeseen saija.valikangas(at)sskky.fi.

Rekisteritietojen tarkastuspyynnössä pyydetään ilmoittamaan haluaako pyytäjä tarkastaa kaikki tietonsa, vain tietyltä ajanjaksolta tai hänen tulee muutoin ilmaista mitkä asiakirjat tai tiedot hän haluaa nähtäväkseen.