Kuvaus SSKKYn tiedoista ja asiakirjoista

Salon seudun koulutuskuntayhtymä ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti. Kuvauksesta ilmenee, miten asiakkaat ja muut asianosaiset voivat tietoja pyytää ja saada. Tietovarantokuvaukseen voit tutustua täällä.

SSKKYn asiarekisteri on looginen kokonaisuus vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa tietojärjestelmissä, sähköisessä arkistossa ja paperiarkistossa.

Asiakrekisterin sisältöä ja palveluiden tiedonhallintaa kuvataan tietoaineistokohtaisesti, jotka ovat lueteltu alla. 

Mikäli et löydä alla olevasta listauksesta hakemaasi tai tarvitsemaasi tietoa tai asiakirjaa, on sinulla oikeus pyytää viranomaisen asiakirjoihin sisältyviä tietoja. Tietopyyntöön liittyvät ohjeet löydät täältä.

Tietosuojaan liittyvät selosteet ja tietopyynnöt löytyvät täältä

Opetus

Salon seudun ammattiopiston opetuksen tietovaranto on oppilashallintojärjestelmässä, josta vastaa oppilaitoksen rehtori.

Salon seudun ammattiopiston koulutukset ja niihin ilmoittautuminen ovat internetsivuilla. 

Wilmasta ammattiopistossa opiskeleva, tai hänen huoltajansa, näkevät tiedot, arvioinnit sekä opiskeluun liittyvät päätökset.

Opetuksen työjärjestykset oppilaitoksessa opiskeleville wilmassa.

Opiskeluoppaasta opiskelija, huoltaja tai opiskelusta kiinnostunut löytää kaiken tarvittavan. 

Todistusjäljennökset ovat arkistoitu sähköisesti asianhallintajärjestelmään tai paperiarkistoon. Ohje todistusjäljennöksen maksullisuudesta ja asiakirjapyynnöstä täältä.

Kansallisesta Koski tietovarannosta voit tarkastella tutkintoihin liittyviä opintotietoja > Oma Opintopolku

Kehittämishankkeista lisätietoja internet sivuilta

Hallinto

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallinnon tietovaranto on asianhallintajärjestelmässä, josta vastaa kuntayhtymän johtaja.

Valtuuston pöytäkirjat, kuluva vuosi ja kolme edellistä vuotta.

Hallituksen pöytäkirjat, kuluva vuosi ja kolme edellistä vuotta.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat, kuluva vuosi ja kolme edellistä vuotta.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kuntayhtymän internetsivuilla muutoksenhaun ajan. Mikäli päätös sisältää henkilötietoja, on päätös nähtävänä kuntayhtymän toimistossa. Viranhaltijapäätösluettelo on nähtävänä kuluvan ja edellisen vuoden osalta internetsivulla.

Mikäli tietopyyntö koskee vanhempaa aineistoa tai muuta kuin yllä kuvattu, tulee asiakirjapyyntö tehdä kuntayhtymän kirjaamoon.

 

 

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka edustaa kuntayhtymän jäsenkuntia perussopimuksen mukaisesti. Se valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Kuntayhtymän johtaminen perustuu strategiaan, toiminta- ja taloussunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin kuntayhtymän valtuuston päätöksiin. Kuntayhtymän valtuuston tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja erityislaissa. Valtuusto siirtää toiminvaltaansa hallintosäännön määräyksillä sekä tekemillään päätöksillä.

Kuntayhtymän hallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.   

Kuntayhtymän viranhaltijat valmistelevat asioita hallituksen päätettäväksi sekä tekevät hallintosäännössä määriteltyjen tehtävien mukaisia viranhaltijapäätöksiä.

Henkilöstö

Salon seudun koulutuskuntayhtymän henkilöstöhallinnon tietovaranto on henkilöstöhallinnon järjestelmässä, josta vastaa talousjohtaja.

Rekrytointiin ja työpaikkailmoituksiin liittyvä aineisto löytyy Kuntarekrystä.

Talous ja hankinnat

Salon seudun koulutuskuntayhtymän taloushallinnon tietovaranto on taloushallinnon järjestelmissä, joista vastaa talousjohtaja.

Toiminta- ja taloussuunnitelmat ja talousarviot, toimintakertomukset, arviointikertomukset sekä tilintarkastuskertomukset useilta vuosilta löytyvät internetsivulta.

Hankintapäätökset julkaistaan kilpailutuksenhallintajärjestelmässä ja pienhankintapäätökset Viranhaltijapäätöksissä. Hankitoihin liittyvät muut asiakirjapyynnöt tulee osoittaa Kirjaamoon.

Tiedonhallinta- ja viestintäpalvelut

Kuntayhtymän opiskelijana, työntekijänä tai asiakkaana sinulla on oikeus tarkastaa omat tietosi. Jos huomaat virheitä tai epätarkkuuksia omissa tiedoissasi, sinulla on oikeus vaatia tietojen korjaamista. 

Tietosuojaan liittyvät selosteet ja ohjeet tietopyynnön tekemiseen tai korjaamiseen löydät täältä.

Tietosuojalainsäädännön lisäksi julkisuuslaki antaa oikeuden pyytää viranomaisen asiakirjojihin liittyviä ja sisältyviä tietoja. Julkisuuslain mukaan sinulla on oikeus pyytää tarkastettavaksi itseäsi koskevat asiakirjat tai nähtävälle tieto niiden asiakirjojen sisällöstä, joka on voinut vaikuttaa asiasi käsittelyyn. Julksuuslain mukaiset tietopyynnöt tehdään Kirjaamoon.

Kiinteistö

Kiinteistöpalveluiden tietovarannot ovat kiinteistöhallintajärjestelmissä, ja niistä vastaa talousjohtaja.

Rakennukset ja niiden sijainnit löydät täältä ja opiskeluoppaasta.