Tietosuojaperiaatteet


Miten keräämme tietoja?

Henkilötietojen kerääminen perustuu opiskelu-, valmennus- tai asiakassuhteeseen, työsuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen kuntayhtymään. Rekisterin oikeusperuste perustuu esimerkiksi lakiin ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, Tietosuojalakiin 1050/2018 sekä lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Tietoja kerätään esimerkiksi silloin, kun haetaan opiskelijaksi kuntayhtymään tai aloitetaan opinnot. Tiedot saamme opiskelijalta tai asiakkaalta itseltään, viranomaisilta tai muilta julkishallinnollisilta toimijoilta. Opiskeluaikana tietoja kerätään opintosuorituksista, arvioinneista tai esimerkiksi opiskeluihin liittyvistä päätöksistä.

Asiakkaana keräämme yleensä nimi- ja yhteystiedot sekä muita asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. 

Työsuhteessa olevista henkilöistä keräämme vain työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Vierailtaessa kuntayhtymän internet-sivuilla, jää siitä kuntayhtymään erilaisia tietoja. Miten ja millaisia tietoja voi niihin tutustua Evästeet sivulla.

 

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään opiskelun toteuttamiseksi, sovittujen palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, työsuhteen velvollisuuksien hoitamiseksi sekä laskutusta varten.

Suojaamme tietoja tehtäväperusteisin, henkilökohtaisin käyttöoikeuksin. Tavoitteenamme on että tiedot ovat ajantasaisia ja oikeellisia. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

 

Mihin luovutamme tietoja

Luovutamme tietoja vain lakien ja viranomaisohjeiden sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan viranomaisille ja muille julkishallinnon toimijoille SSKKY:n lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

Emme myy tai muutenkaan luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin SSKKY:n ulkopuolisille tahoille.

Lisäksi tietoja saattavat käsitellä sopimuskumppanimme, SSKKY:n toimeksiannosta. Vastaamme myös tällaisesta käsittelystä.

 

Omien henkilötietojesi tarkastaminen

Asianosaisella on oikeus tarkastaa, miten ja mitä henkilötietoja hänestä käsitellään. Henkilötietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti Rekisteröidyn tietopyyntölomakkeella. Lomake tulee toimittaa henkilökohtaisesti osoitteeseen Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Taitajankatu 6, 24240 Salo tai sähköpostilla osoitteeseen sskky@sskky.fi.  Tarkastuspyynnön esittäjän on varauduttava todentamaan henkilöllisyytensä. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tarvitsemme aikaan ja paikkaan liittyviä tarkempia tietoja haluamastasi materiaalista, jotta tarkastuspyyntöön vastaaminen sujuisi mahdollisimman nopeasti ja tarvittavalla laajuudella.

 

Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Asianosaisella on oikeus pyytää virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi.

Hänellä on myös oikeus pyytää henkilötiedon poistamista rekisteristä. Tieto poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. Huomioon otettavaa on, että emme voi poistaa asianosaista koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Rajoittamis- ja vastustamisoikeus

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet. Lisäksi mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa.

 

Valitusoikeus

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä. Yllä mainitut oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.