Yhteiskuntavastuu


Kuntayhtymän perustehtävän, eli mission määritelmä ”osaamista työelämän tarpeisiin” kiteyttää yhteiskuntavastuun pähkinänkuoressa. Missio on ymmärrettävä laajemmin kuin pelkän koulutustehtävän toteuttamisena. Siihen sisältyy suuri joukko vastuullisuuden periaatteita:

  • Vastuu opiskelijoista: koulutustakuun toteuttaminen, opiskelunaikainen tuki, työllisty-misen ja jatko-opintoihin siirtymisen edistäminen, kouluruokailu, terveydenhoito, tur-valliset työolosuhteet, ajanmukaiset opetusvälineet, työelämää vastaavat oppimisym-päristöt, asiantunteva ja ajantasainen opetus.
  • Vastuu ympäristöstä: liikennepäästöjen vähentäminen, energiankulutuksen minimointi, uusiutuvan energian käytön lisääminen, kertakäyttökulttuurin välttäminen, jätteiden kierrätys, ympäristövastuun korostaminen opetuksessa.
  • Työolosuhteet: nykyaikaiset ja turvalliset työolosuhteet sekä työvälineet, työhyvinvoin-nista huolehtiminen, työssäjaksaminen, työterveyshuolto, kiinteistöjen kunnosta huo-lehtiminen.
  • Vuoropuhelu työelämän kanssa: valtakunnallinen, maakunnallinen ja paikallinen enna-kointityö, koulutuksen ja sen sisällön suunnittelu yhdessä työelämän edustajien kanssa jaostoissa ja neuvottelukunnassa.
  • Taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus: taloudellisten ja fyysisten resurssien teho-kas käyttö, yhteistyö työelämän, jäsenkuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.
  • Ajantasainen osaaminen: henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen.